Prevádzkové náklady

Servis Popis nákladu
Elektrina spotreba elektrickej energie spoločných častí haly/areálu, ktoré sú využívané nájomcami haly/areálu v prípade že nie je pomerovo fakturovaná priamo na nájomcu haly/areálu
Spotreba elektriny nájomcom vlastná spotreba elektrickej energie nájomcom v prípade, že nie je účtovaná priamo nájomcovi
Vodné – stočné spotreba vody a poplatok za stočné spoločných častí haly/areálu, ktoré sú využívané všetkými nájomcami haly/areálu v prípade, že nie je pomerovo fakturované priamo nájomcovi haly/areálu
Zrážkové vody poplatok za odvod zrážkových vôd z haly/areálu do verejnej kanalizácie
Iné služby iné poplatky súvisiace s dodávkami médií haly/areálu, ktoré nie sú uvedené v skupine A
Plyn a olej (SHZ) spotreba plynu, oleja, pohonných hmôt pre zabezpečenie chodu spoločných častí haly/areálu, ktoré sú využívané všetkými nájomcami haly/areálu v prípade, že nie je pomerovo fakturovaný priamo na nájomcu haly/areálu pomerovo fakturovaný priamo na nájomcu haly/areálu
Plyn – spotreba nájomcom vlastná spotreba plynu nájomcu v prípade, že nie je priamo fakturovaný nájomcovi
HVAC – servisný kontrakt pravidelná ročná profilaktická prehliadka vzduchotechniky, kúrenia, chladenia
HVAC opravy a údržba náklady súvisiace s opravami a údržbou systémov vzduchotechniky, kúrenia, chladenia vrátane doplnenia médií
Detektor úniku plynu pravidelné revízie detektorov plynu
Strešné svetlíky a ventilátory pravidelné revízie a kontroly funkčnosti zariadení odvodu dymu a tepla vrátane funkčných skúšok
EPS pravidelné skúšky, kontroly a revízie elektronického požiarneho systému, vrátane funkčných skúšok systému
Nakladacie mosty a dvere pravidelné ročné kontroly dvier a mostov
SHZ – servisná zmluva pravidelná kontrola a revízie stabilného hasiaceho zariadenia vrátane odstraňovania závad
Strojné vybavenie – údržba (DA) pravidelná kontrola dieselagregátu, profilaktické kontroly, náklady na odstraňovanie závad
Revízie plynu pravidelné revízie plynových zariadení ako sú sahary, žiariče, plynové kotle, revízie komínov
Revízie osvetlenia kontrola a revízie osvetlenia, zahrňuje osvetlenie v priestoroch nájomcu, na fasádach budov a v areáli
Revízie elektrických zariadení pravidelné prehliadky elektrických zariadení haly/areálu, nezahrňuje vlastné inštalácie nájomcov
Opravy a údržba zariadenia budov opravy a údržba technických zariadení budov
Maľovanie maľovanie spoločných častí haly/areálu
Údržba zelene pravidelná údržba trávnatých plôch, krov, záhonov, frekvenciu určuje zmluva o správe zelene, zahrňuje hnojenie, herbicídy, pravidelné pletie záhonov, dodávku mulčovacej kôry a pod.
Sekanie trávy pravidelné sekanie trávy v areáli, frekvenciu určuje zmluva o správe zelene, môže zahrňovať vertikutáciu, hnojenie a pod.
Likvidácia škodcov deratizácia, pravidelná prevencia proti škodcom
Požiarna ochrana a bezpečnosť práce protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce v spoločných častiach haly/areálu, nezahrňuje protipožiarnu ochranu a bezpečnosť práce v prevádzke nájomcu
Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov pravidelná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Opravy budov opravy stavebných častí haly/areálu spoločne užívaných všetkými nájomcami
Údržba strechy kontrola, čistenie striech, čistenie vpustí, kontrola izolácie
Iné dodávky iné dodávky súvisiace s opravou a údržbou spoločných častí haly/areálu, ktoré nie sú uvedené v skupine C
Oprava a údržba bežné opravy a údržba, drobné inštalatérske, zámočnícke práce v spoločných častiach haly/areálu
Lapač tukov pravidelné vzorkovanie, vyvážanie, čistenie čističky odpadových vôd a odlučovačov ropných látok
Kamerový systém a vstupný systém servisné prehliadky, údržba technológií kamer. systému a vstupných syst.
Poštovné poštovné v prípadoch korešpondencie s úradmi a pod.
Telekomunikácie (hlas, dáta) telekomunikačné a dátové služby súvisiace s prevádzkou areálu
Telefónna ústredňa zaistenie pravidelného servisu ústredne a správy ústredne
HW/SW náklad na servis a údržbu výpočtovej techniky slúžiacej k prevádzke haly/areálu
Upratovanie podľa zmluvy pravidelné upratovanie areálu, vrátane zberu odpadkov okolo rámp, frekvencia je špecifikovaná a daná zmluvou o upratovaní. Zahrňuje zber odpadu, upratovanie okolo rámp, výmena vriec v košoch
Upratovacie prostriedky materiál potrebný pre upratovanie – vrecia na odpad a pod.
Odvoz odpadu zaistenie pravidelného zmluvného vývozu odpadkov zo spoločných priestorov areálu
Odhrnutie snehu zaistenie odhrnutia snehu na spevnených plochách areálu, zaistenie odvozu snehu v prípade nutnosti, zmluvne zaistený nástup na odhrnutie snehu v časovom limite, zaistenie posypového materiálu, dostatok pracovníkov a pod.
Údržba fasády a okien umývanie a údržba okien, fasády, riešené operatívne v prípade znečistenia z pravidla 1x ročne
Bezpečnosť areálu zaistenie bezpečnosti areálu
Organizačná a administratívna správa nehnuteľnosti administratívna správa, organizačná správa
Orientačné tabule navigačný systém parku, informačné tabule, boardy
Audit a účtovníctvo vedenie účtovníctva evidencia vrátane auditu
Zaistenie prevádzky a údržby technická správa areálu, zaistenie pravidelných kontrol, revízií, technická podpora, zaistenie prevádzky všetkých zariadení
Pracovník údržby pracovníci údržby, technici, školený personál
Správa el. energie energetik, zaistenie rozúčtovania dodávok energií, zazmluvnenie dodávky energií, tendrovanie služieb spojených s energiami
Dopravné značenie dopravné značenie v areáli
Iné náklady iné náklady súvisiace so skupinou služieb F nezahrnuté v skupine služieb F
Daň z nehnuteľnosti daň z nehnuteľnosti
Poistenie majetku poistenie majetku haly/areál
Poistenie zodpovednosti poistenie zodpovednosti za spôsobené škody tretím stranám haly/areál
Poistenie strojov poistenie strojov, ktoré sú súčasťou haly/areálu a slúži všetkým nájomcom haly/areálu
Poistenie ostatné iné poistenie