Technický štandard

Detaily
Základný modul 12 x 24 m
Svetlá výška 8,0 m alebo 10,5 m podla poziadavky klienta, 2,8 m pre vstavky
Nosnosť podláh 5 t/m2 pre haly, 0,8 t/m2 pre vstavky
Hrubá stavba
Zakladanie Základové kalichy (+špeciálne zakladanie – piloty, na základe podrobného geologického prieskumu)
Obvodové (prahové) železobetónové prefabrikované sendvičové panely v=2,4 m (v=3,0 m v module s bránou)
Nosný systém Železobetónový skelet, (alt. oceľový montovaný skelet)
Nenosný systém Prefabrikované železobetónové steny – priečky (PO), (alt. murované priečky z ľahkých tvárnic pre halový priestor)
Montované sadrokartónové priečky a kazetové podhľady pre administratívne vstavky
Izolácie Izolácia pri zemnej vlhkosti PE folia, min 0,1 mm, + proti radónová izolácia len v prípade výskytu radónu nad prípustnú mieru podľa STN
Tepelná izolácia (EPS hrúbky 5 cm) – 2,0m pás po obvode haly pod podlahou
Podlaha Železobetónová hladená podlaha s rozptýlenou výstužou, bez dilatácií
Fasáda Sendvičové panely z minerálnej vlny – hrúbky 6 cm alebo hrúbky 10 cm
Strecha Skladaná strecha – trapézový plech + parozábrana + tepelná izolácia mineralna vlna 8 cm alebo 10 cm + PVC fólia 1,5 mm
Výplne stavebných otvorov Okná z plastových profilov (5- komorový systém) + izolačné dvojsklo (a=1,4/1,4 m)
Plné exteriérové dvere z plastových profilov (5- komorový systém) + izolačná nepriehľadná výplň (a=2,1/0,9 m), vrátane samozatvárača a podružnej oceľovej konštrukcie, (pre hlavný halový priestor)
Plné interiérové dvere dyhované, plná nepriehľadná výplň (a=2,0/0,8 m), vrátane oceľovej zárubne, (pre vstavky)
Sendvičové panely z minerálnej vlny 40 mm, sekcionálne brány (a=3,0/3,0 m) v počte 1 ks/1000 m2 alebo 1 ks na 3000 m2 na základe požiadavky klienta, + nakladacie rampy s vyrovnávacím mostíkom v počte 1 ks/4500 m2.
TZB
Vykurovanie Plynová kotolňa, teplovodné kúrenie, + výhrevné telesá – lokálne výmenníky pre halový priestor s  priznanými povrchovými rozvodmi, (alt.- lokálne plynové výhrevné telesá bez kotolne), vykurovanie na min. 12ºC, + radiátory pre vstavky so skrytými rozvodmi, vykurovanie na min. 21ºC
Odvodnenie striech Podtlakový PVC systém, priznané povrchové rozvody, vyhrievané vpuste, (pri administratívnych vstavkoch skryté rozvody)
Voda, kanál PVC priznané povrchové rozvody, zariaďovacie sanitárne predmety a armatúry – nižší stredný štandard, (pri administratívnych vstavkoch skryté rozvody)
Klimatizácia Lokálne jednotky + skryté rozvody len pre administratívne vstavky, (alt.- centrálna jednotka + VZT + skryté rozvody pri väčšej ploche vstavkov)
Požiarna ochrana
Uzávery a prestupy V zmysle projektu PO
Hydrant V zmysle projektu PO
Ručné hasiace prístroje V zmysle projektu PO
Zariadenie na odvod dymu Strešné bodové svetlíky v zmysle projektu PO, s prídavnou funkciou prirodzeného vetrania
EPS V zmysle projektu PO
SHS Jednoúrovňové v zmysle projektu PO
Núdzové osvetlenie V zmysle projektu PO
Rozhlas V zmysle projektu PO
Elektro
Kabeláž Priznané povrchové rozvody pre halový priestor, skryté rozvody pre vstavky,
NN rozvodne V zmysle STN pre danú kapacitu
Zásuvkové rozvody 1 box = 2x220V + 2x380V s istením na 24A, v počte 1 box/1000 m2  pre haly
Podparapetné povrchové PVC žľaby, zásuvky 4x220V + 2xSlaboprúd na 1 pracovné miesto pre administratívne vstavky
Osvetlenie Úroveň osvetlenia 1,0m od podlahy 200 lx v hale, 250 lx pre manipulačnú plochu
Úroveň osvetlenia 1,0m od podlahy 500 lx pre administratívne vstavky,
Bleskozvod a zemnenie V zmysle STN
Dláždené plochy a cesty
Chodníky Zámková dlažba kladená do piesku, betónové obrubníky
Parkovacie boxy pre osobné autá Zámková dlažba kladená do piesku, betónové obrubníky
Cesty a ostatné spevnené plochy Betónová cestná konštrukcia, cestné betónové obrubníky
Systém dažďovej kanalizácie zaústený do zdrží, cez ORL
Nespevnené plochy Splanírovanie + výsev trávového semena
Oplotenie Pletivo + zabetónované stojky
Pouličné osvetlenie V zmysle minima STN, 25 lx